26.08.2018  CAC    Münster   Babyklasse   vvsp4    Frau J. Szanka (HU)