Chablis2_082015

06.12.2014      CACIB      JuK           sg

13.05.2018     CAC           OK            V4

27.05.2018    CAC           OK             V

27.08.2018    CAC          OK             sg

09.09.2018   CAC-LS    OK            V2, ResVDH

26.01.2019   CAC           OK             sg

27.01.2019   CAC-LS     OK             sg